گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/09/16 - 12:53
كد :99

قبل از مهمانی اخطار ندهید

گاهی حساسیت والدین به رفتارهای بد فرزندشان در مهمانی دامن می زند.آنها به خاطر نگرانی های خودشان، قبل از آنکه اتفاقی بیفتد بچه را از بعضی کارها منع می کنند و می گویندمبادا فلان کار را انجام دهی.

اما کودک به خصوص کودک لجباز از این طریق به حساسیت والدین پی میبرند و مخصوصا آن کار را می کنند.

کودک بر اساس رفتار پدر و مادرش ، باید فرض را بر آن گیرد که رفتارهای مخرب در مهمانی وجود ندارد. اما اگر والدین از قبل به او اخطار دهند و بگویند حق انجام چنین رفتاری را نداری ،ذهن کودک به محض ورود به جمع ، به سمت آن رفتار کشیده می شود.