گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/07/02 - 09:22
كد :79

تمجید از کودک(بخش یک)

تعریف و تمجید در کودکان  

1-کردار و عملکرد کودک را مورد تحسین قرار دهید نه خودش را

کودکان و نوجوانان نیاز دارند که به خاطر همان چیزی که هستند ، صرف نظر از آنچه که می توانند انجام دهند، مورد تایید و پذیرش قرار گیرند.

کودک و نوجوان چه موفق شود و چه نشودبه خاطر سعی و تلاشش باید تحسین و تشویق شود. اگر والدین تنها زمانی که کودکشان استعداد و شایستگی از خود نشان می دهد ، او را قبو و تایید کنند،آنگاه رسیدن به کمال برای کودک به کاری یکنواخت و کسل کننده تبدیل می شود.

2-فرایند سعی و تلاش را مورد تحسین قرار دهید نه نتیجه کارش را

وقتی فرزندان کوچک هستند، فرایند آزمودن برای آنها حیاتی و بسیار مهم است . آنان نمی توانند به طور کامل و شایسته بنویسند ، نقاشی کنند یا ریاضیات را درک کنند.

در آغاز کار ، آنچه تولید می کنند ، کمتر از فرایند یادگیری اهمیت دارد.

اما بعدها ،نتیجه کارشان هم اهمیت پیدا می کند، بنابر این اگر در آغاز،چیزی اشتباه است یا به قدر کافی خوب نیست ، کم و بیش همان است که هست. انتقاد سازنده ،راه پیش رفتن را به کودک و نوجوان می نمایاند و تلاش هایی را که فرزند تا آن نقطه به عمل آورده ، مورد تحسین و تقدیر  قرار می دهد.

3-عملکرد مشخصی را مورد تمجید و تحسین قرار بدهید

با ذکر جزئیات شرح دهید کجای کاری که کودک و نوجوان انجام داده خوشحال کننده است ، به طوری که بچه ما بفهمد چه کاری را به طرز صحیح انجام نداده است و مجددا چه کار باید بکند.

4-کودک را با صراحت و بدون اما و اگر و گوشه و کنایه مورد تحسین قرار دهید

برای گرفتن بهترین نتیجه ،تعریف و تحسین باید رک و صریح ابراز شود ، بدون اما و اگر ، گوشه و کنایه درباره شکست های گذشته یا تضعیف کردن نتیجه.

حرف هایی مثل خوب عمل کردی ، تعجب می کنم که تنبلی نکردی یا مشق امشب خوب است

چرا قبلا از این کارهای خوب نمی کردی ؟ هرگونه تاثیر مثبتی را که ممکن است تعریف و تحسین داشته باشد خنثی و بی اثر می کند.

5-تحسین و تعریف باید واقعی و صارقانه باشد

همانطور که در مورد بزرگساان صدق می کند، تمجید دروغین از کودک و نوجوان،نوعی اهانت ناخوشایند به او محسوب می شود. تحسین وتمجید دروغین ،خوآگاهی کودک را زایل می کند.اعتماد او را به پدر و مادر یا هر بزرگسال دیگر از بین می برد و ممکن است ترس از شکست را در او افزایش دهد

و ......

برگرفته از کتاب

 ایجاد انگیزه در کودکان

نویسنده الیزابت هارتلی برونر