گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/03/27 - 13:58
كد :65

هورمون ها و نقش آن در محبت مادری

هنگام زایمان بدن زن مقدار زیادی اندورفین تولید و به خون ترشح می کند . اندورفین ها یا مسکن های طبیعی بدن موادی هستند که از غدد مخاطی و هیپوتالاموس ترشح می شوند و اثر اصلی آنها تسکین درد است.

اندورفین ها که مرفین طبیعی بدن خوانده می شوند ، در حقیقت بسیار شبیه به مخدرها مانند مرفین و دیگر مشتقات تریاک عمل می کنند.

هنگام زایمان و پس از آن میزان اندورفین در خون ما بسیار زیاد است و به یک معنا او نشئه است و لذت می برد . علاوه بر اندورفین هورمون دیگری هم در خون مادر ،هنگام زایمان ترشح می شود :

اوکسی توسین که مسئول ارتباط عاشقانه است ،هنگامی که نوزاد در آغوش مادر قرار می گیرد ،مقداری از این هورمون ترشح می شود و علاقه و بستگی مادر به فرزندش را تشدید می کند.

پژوهشگران در تحقیقی که در سال 2007 منتشر شد ثابت کردند که در ماه های نخست بارداری این هورمون در بدن زن عمل می کند.

ۀنها همچنین دریافتند که هر چه میزان این هورمون در خون مادر بیشتر باشد. به همان اندازه محبت و پیوند مادر و فرزندش بیشتر است.