گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : 1398/02/30 - 19:54
كد :61

خصوصیات کودک 4 ساله

خصوصیات کودک 4 ساله

خصوصیات جسمانی: در این سن رشد جسمی کودک رو به رشد است و هر لحظه به بزرگتر ها نزدیک و نزدیک تر می شود کودک 4 ساله اصولا خود را با بزرگتر ها مقایسه می کند و دوست دارد خود را به آن ها برساند.


خصوصیات روانی: در 4 سالگی کودک دچار نوعی استقلال طلبی مشهود می شود و دوست دارد همواره تصمیم گیرنده باشد و در صحبت های خانوادگی شرکت می کند و والدین باید به کودک 4 ساله خود بهای بیشتری بدهند و برای نظراتش همواره ارزش بیشتری قایل باشند.
خصوصیات عاطفی: در این سنین کودک در بیان و اظهار حالات عاطفیش صادق و صمیمی است و حالات درونی اش را به آزادی اظهار می نماید. محرکهای خارجی به آسانی در او نفوذ می کند و دچار دگرگونی عاطفیش می نماید. به طوری که دیده می شود کودکان اغلب در این سنین خیلی زود دچار ترس، حسادت و خشم می شوند.
خصوصیات اجتماعی: در این سنین کودک قادر است که تا حدودی دوری از محیط خانه و دیدار مادر را تحمل کند و در کودکستان به بازیهای دسته جمعی و گروهی بپردازد. ولی در ضمن این که در گروه فعالیت و بازی می کند حالت خود مداری دارد و بیشتر به خودش توجه می کند تا به دیگران.
با در نظر گرفتن این که رشد و تحول یک جریان دایمی است و چگونگی رشد و عکس العمل ما در مراحل رشد اجتماعی کودک در زمان حاضر پایه و اساس رشد و شکوفایی وجود او را در آینده تشکیل می دهد و نیز از آنجایی که رشد کاری ظریف و پیچیده که همزمان در ابعاد مختلف شخصیت انسان صورت می پذیرد و آثار و نشانه های آن در جنبه های بدنی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی ظاهر می گردد، ناگزیر هستیم که در هر دوره از رشد کودک حداکثر کوشش خود را برای شناخت تمامی ویژگی ها، تبیین همه نیازها و حسن تامین آنها صرف کنیم.