گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : 1398/11/14 - 13:52
كد :104

چگونه نقاط قوت فرزندتان را تقویت کنید

چگونه نقاط قوت فرزندتان را تقویت کنید

یک فرمول ساده تربیتی این است که : به کاری که می خواهید فرزندتون فراموش کنه بی اعتنایی کنید،

به کاری که می خواهید تقویت کنید توجه بدید.

این توجه میتونه نگاه کردن ،خندیدن، تهدید کردن،یا حتی داد زدن باشه.

تنها استثنا زمانی است که فرزندتان کار بدی می کند که آسیبی به همراه داره یا کسی رو اذیت 

می کنه،که اجازه نمی دهید با تکرار آن کار به خواسته اش برسد.

البته در این حالت هم کمترین توجه را می دهید،یعنی او را متوقف می کنید ،نه می گویید  ، چند ثانیه 

بی اعتنایی می کنید و بعد کار دیگری را جایگزین می کنید یا به یاد می دهید کار بدش را جبران کند.