گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/09/27 - 10:51
كد :102

نحوه حمایت از کودک

نحوه حمایت از کودک

حمایت از کودک در پروفسور کوچولو

هنگامی که در جمع فامیل یا دوستان درگیری رخ می دهد و کودک شکایت می کند،کافی است به او بگویید : " عزیزم ، من با تو می آیم ،ولی این مساله ای است که به تو مربوط است، باید خودت به دوستت بگویی."

تئجه داشته باشیددر این مرحله پدر یا مادر ،کودک را همراهی می کنند،ولی مداخله کاملا غیر مستقیم است و والد فقط نقش حمایتی دارد.

این برخورد در مواردی که اسباب بازی کودک به زور گرفته شده و او می خواهد آن را پس بگیرد هم کاربرد دارد. یعنی  والدین خود را در دل ماجرا قرار نمی دهند و مستقیم وسیله را از کودک نمی گیرند بلکه کودک را برای گرفتن وسیله تشویق  می کنند.

اگر کودک در این مرحله پیشروی نکرد ، والدین می توانند وسیله را بگیرند و روی زمین قرار دهند و از کودک بخواهند خودش آن را بردارد، یعنی باز هم مستقیم وسیله را به دست کودک نمی دهند.