كد محصول: 4001886

بازی دالیز

وضعيت انبار ناموجود
بازی دالیز
  • نقد و بررسی

بازی فکری دالیز


دالیز/ دالیزک
 چیدمان شروع بازی:
ابتدا صفحه بازی باید به گونه‌ای قرارگیرد که بین دو بازیکن باشد. اکنون هر بازیکن یک مهره را انتخاب می‌کند و آن را در خانه میانی اولین ردیف سمت خود، رو به روی مهره بازیکن دیگر قرار می‌دهد. سپس هر نفر 10 عدد از دیواره‌ها را برداشته و در شیارهای کنار صفحه (پشت مرز مشکی) در گوشه سمت خود می‌چیند.
هدف بازی:
اولین بازیکنی که مهره خود را به هر نقطه‌ای در فضای پشت آخرین ردیف مقابل خود (بعد از مرز مشکی) برساند، برنده بازی است. برای این کار می‌بایست هر بازیکن مهره خود را درون صفحه بازی پیش ببرد و در عین حال با کمک دیواره‌ها از پیشروی حریف خود جلوگیری کند.
 
قانون‌های اصلی بازی:
با توافق یا قرعه‌کشی یک بازیکن بازی را شروع می‌کند. بازیکن‌ها به نوبت بازی می‌کنند. هر بازیکن در هر نوبت، دو کار می‌تواند انجام دهد: یا مهره خود را یک خانه به جلو، عقب، چپ یا راست حرکت دهد و یا یکی از دیواره‌های خود را به صورت افقی درون شیارهای صفحه بازی قرار دهد.
 
بایدها و نبایدها:
- مهره‌ها به هیچ وجه مجاز به پرش از روی دیواره‌ها نیستند.
- دیواره‌ها تنها به صورت افقی در داخل شیارها قرار می‌گیرند و نمی‌توانند خانه‌ای را به صورت نیمه سد کنند.
- دیواره‌ها پس از قرارگیری در صفحه بازی به هیچ وجه نباید از جای خود جا به جا شوند.
- در حالتی که دو مهره مجاور هم قرار بگیرند، در صورتی که دیواره‌ای بین آنها نباشد، نوبت حرکت برای هر بازیکنی که باشد، می‌تواند از روی مهره حریف بپرد. در این صورت اگر مسیر رفتن به خانه مورد نظر با دیواره مسدود شده باشد، بازیکن اجازه دارد به اولین خانه مجاز (که با دیواره مسدود نشده است) در یکی از دو طرف مهره حریف برود.
- بازیکن‌ها به غیر از حرکت انتهایی بازی، حق عبور از مرز مشکی را ندارند.
- بازیکن‌ها به غیر از حرکت انتهایی بازی، حق عبور از مرز مشکی را ندارند.
- بازیکن‌ها احازه بستن کامل مسیرهای رسیدن به هدف را ندارند. یعنی هیچ بازیکنی نباید دیواره‌ها را به گونه‌ای قرار دهد که مهره حریف یا مهره خود، هیچ مسیری برای حرکت به سمت هدف نداشته باشد.